20.3.2023 14.47
Uutiset
 
Esa Viippola

Alasatakunnan verkkokysely: kansalaisten toimeentulo on vaalien tärkein teema

image

Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la ol­lee­seen ky­se­lyyn tuli yh­teen­sä 220 vas­taus­ta, ja vas­taa­jis­ta lä­hes puo­let on sitä miel­tä, et­tä kan­sa­lais­ten ta­lou­sa­si­at ovat näi­den vaa­lien yk­kös­tee­ma. Jul­ki­suu­des­sa on pal­jon pu­hut­tu val­ti­on­ta­lou­des­ta, ja ai­he on myös verk­ko­lu­ki­joi­dem­me mie­lis­sä: Suo­men ra­hat oli­vat tär­kein tee­ma 27 pro­sen­til­le vas­taa­jis­ta.

Maa­kun­tau­u­dis­tuk­sen jäl­jil­tä sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen oli­si voi­nut aja­tel­la nou­se­van tär­ke­äk­si vaa­li­tee­mak­si, mut­ta verk­ko­ky­se­lym­me pe­rus­teel­la ta­lou­sai­heet ovat sel­väs­ti enem­män alu­een ää­nes­tä­jien mie­len pääl­lä. Nel­jän­te­nä vas­taus­vaih­to­eh­to­na oli maan­puo­lus­tus, mut­ta sen va­lit­si tär­keim­mäk­si vain joka kym­me­nes vas­taa­jis­ta. Puo­lus­tus­po­li­tii­kas­ta tun­tuu ole­van puo­lu­ei­den kes­ken mel­ko sel­keä yh­tei­sym­mär­rys, jo­ten to­den­nä­köi­ses­ti ar­mei­ja-asi­at ei­vät nou­se ko­vin suu­rek­si vaa­li­tee­mak­si val­ta­kun­nan ta­sol­la­kaan.

Vaa­li­ai­hei­nen verk­ko­ky­se­ly saa sa­man tien jat­koa. Nyt voi vas­ta­ta verk­ko­si­vuil­lam­me ky­sy­myk­seen sii­tä, mikä on tär­kein pe­rus­te, kun teet oman ää­nes­tys­pää­tök­se­si edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Ota kantaa