Blogi
Sanna
 
Nylander
Olen 45-vuotias seitsemän lapsen äiti, isoäiti, kulttuurituottajaksi opiskeleva lähihoitaja, sekä aktiivinen toimija Rauman Lapista. En oikein osaa puhua pelkästä säästä, vaan tarinat (Jokivarren) Aitan takaa syntyvät hieman syvemmästä päästä. Tarinoillani tahdon hangata häpeäleimoja pois aroistakin puheenaiheista tarkastelemalla niitä muun muassa kollektiivisina sukupolvikokemuksina. Jokivarren Aitta on kesägalleria ja mielen tila. Lue lisää jokivarrenaitta.wordpress.com.
26.10.2023 4.24

Tarinoita Aitan takaa: Muistatko lapsuutesi kesät?

Luin viime vuonna niin monta muistojani aktivoivaa kirjaa, etten ole toipunut lukukuntoon.

Luin viime vuonna niin monta muistojani aktivoivaa kirjaa, etten ole toipunut lukukuntoon.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Viime vuonna Jokivarren Aitassa näyttelyään pitänyt Taina Kuittinen kysyi ”Muistatko lapsuutesi kesät?” Aloin maistella tuota näyttelyotsikkoa suussani ja huomasin ajautuvani jonnekin todella syvälle lapsuuteni muistoihin.

Kun olin lap­si, mi­nut lä­he­tet­tiin joka ke­sä­kuuk­si ven­to­vie­rai­siin per­hei­siin, Pe­las­ta­kaa lap­set ry:n ke­sä­ko­tei­hin maal­le. Ol­les­sa­ni 8–12-vuo­ti­as vie­tin ke­sä­kuut eri per­heis­sä Sa­vos­sa. Tu­tuk­si tu­li­vat myös näi­den per­hei­den su­ku­lai­set ti­loi­neen, ta­loi­neen ja ta­poi­neen. Tänä ke­sä­nä vie­rai­lin kah­des­sa lap­suu­te­ni ke­sä­ko­dis­sa. Mat­kal­ta pa­la­sin ko­tiin huo­mat­ta­vas­ti ehe­äm­pä­nä.

Ensimmäisestä kesäkodista en olisi malttanut lähteä kotiin ollenkaan.

Ensimmäisestä kesäkodista en olisi malttanut lähteä kotiin ollenkaan.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Ke­sä­ko­deis­ta mi­nul­la on ol­lut sekä hy­viä et­tä huo­no­ja muis­to­ja. Huo­not muis­tot ovat nii­tä, kun ai­kui­set ei­vät mi­nua jol­lain ta­val­la ole ym­mär­tä­neet – kun olen ko­ke­nut yk­si­näi­syyt­tä tai tur­vat­to­muut­ta. Eläin­pel­ko oli muu­reis­ta suu­rin kes­ki­näi­sen ym­mär­ryk­sem­me vä­lil­lä. Erääs­sä ko­dis­sa elin huo­nee­ni van­ki­na. En us­kal­ta­nut pois­tua yk­sin huo­nees­ta­ni edes vie­rei­seen ves­saan tar­peil­le­ni, vaik­ka sain kuul­la, et­tei ta­lon koi­ra ”tee mi­tään”.

So­peu­tu­mis­ta­ni paik­koi­hin hel­pot­ti tu­tun oloi­nen itäi­sen Suo­men mur­re, sil­lä oli­han kar­ja­lais­mum­mo­ni mur­re lap­suu­te­ni tun­ne­kie­li. Ja kyl mie il­ta­sil mum­moo ain kai­pa­sin­kii. Mie­les­tä­ni oli­sin voi­nut viet­tää ke­sä­lo­ma­ni mum­mon luo­na, en­kä kau­ka­na ko­tool­ta.

Maatilalomalla ystävän perheen mukana 1980-luvulla.

Maatilalomalla ystävän perheen mukana 1980-luvulla.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Il­man muu­ta ha­lu­sin elää mui­den ta­voin, ra­joit­teit­ta. Yri­tin. Na­ve­tat oli­vat ihan ki­vo­ja leik­ki­paik­ko­ja ja osal­lis­tuin mie­lel­lä­ni leh­mien lai­tu­mel­ta ha­ke­mi­seen. Lap­suu­den ke­si­nä hei­nä­pel­lot, mai­to­keit­ti­öt ja AIV-tor­nit tu­li­vat tu­tuik­si. Ti­lo­jen töi­hin piti kun­kin osal­lis­tua ky­ky­jen­sä mu­kaan.

Kaipaamani tuoksut lapsuudesta löytyi Seikkulan maatilalta Kauklaisista elokuussa 2022.

Kaipaamani tuoksut lapsuudesta löytyi Seikkulan maatilalta Kauklaisista elokuussa 2022.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Up­pou­duin vii­me vuon­na to­del­la sy­väl­le lap­suus­muis­toi­hi­ni. Näin jäl­ki­kä­teen tar­kas­tel­tu­na, val­ta­o­sa vii­me vuon­na lu­ke­mis­ta­ni kir­jois­ta­kin tun­tui nou­dat­te­le­van pois­sa ko­toa tai vä­hin­tään­kin pois­sa to­lal­ta -kaa­vaa. Täl­lai­sia kir­jo­ja oli­vat muun mu­as­sa Hu­vi­tuk­sen kar­ta­non ty­töt ja väi­tös­kir­ja evak­ko­jen ja hei­dän jäl­ke­läis­ten­sä elä­män va­lois­ta ja var­jois­ta.

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Sanna Nylanderin kotialbumi

Luin myös, it­se asi­as­sa pap­pa­ni ikäi­sen ja hä­nen ko­ti­ky­läs­tään ole­van nai­sen elä­mäs­tä La­pin­lah­den ja Sei­lin mie­li­sai­raa­lois­sa. Luin nais­van­ki­lan­joh­ta­jan sekä mie­li­sai­raa­lan yli­lää­kä­rin muis­tel­mat. Kä­vin tank­kaa­mas­sa Mik­ke­lin maa­kun­ta-ar­kis­tos­sa yli sa­ta­vuo­ti­sia La­pin­lah­den mie­li­sai­raa­lan po­ti­las­päi­vä­kir­jo­ja, ja ti­la­sin mi­nua kos­ke­vat ter­vey­den­huol­lon kir­jauk­set vau­vas­ta vii­teen­tois­ta ikä­vuo­teen saak­ka.

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Sanna Nylanderin kotialbumi

Mel­ko pian Muis­tat­ko lap­suu­te­si ke­sät? -näyt­te­lyn pää­tyt­tyä olin saa­nut kä­sii­ni An­ne-Maa­rit Koi­vu­nie­men kir­jan Poi­san­net­tu. Kir­jas­sa oli niin pal­jon yh­ty­mä­koh­tia oman lap­suu­te­ni tun­ne­ti­loi­hin, et­ten pääs­syt kir­jas­sa al­kua pi­dem­mäl­le, kun jou­duin jo it­ke­mään en­sim­mäi­set isot it­kut ihan ää­neen pois.

Mi­nul­le tuli pa­kot­ta­va tar­ve saa­da kuul­la lap­suu­te­ni ai­kui­sia mah­dol­li­sim­man laa­jal­la skaa­lal­la. Otin pu­he­lu­ja, kä­vin ky­läs­sä mi­nut lap­se­na tun­te­neil­la ai­kui­sil­la ja haas­tat­te­lin. Kuin lääk­keek­si, lii­tin lap­suus­muis­to­ni osak­si yli­su­ku­pol­vi­sia ket­ju­ja sekä su­ku­pol­vi­ko­ke­muk­sia.

Kun sit­ten ker­ran vii­me syk­sy­nä näin to­den­tun­tui­sen, mut­ta ris­ti­rii­tai­sen läm­min­sä­vyi­sen unen erääs­tä ke­sä­ko­dis­ta, soi­tin jäl­leen yh­den pu­he­lun. Hen­ki­lö lan­gan pääs­sä vah­vis­ti une­ni muis­tot, jopa huo­nei­den vä­ri­maa­il­mat, jot­ka vain ali­ta­jun­ta­ni oli muis­ta­nut. So­vim­me vie­rai­lun seu­raa­val­le ke­säl­le. Vie­rai­lu oli ää­rim­mäi­sen tär­keä osa ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa muis­te­lin lap­suut­ta­ni osin toi­sin.

Menomatkalla lapsuuden kesiin kiipesin Kummakiven syliin, Ruokolahti 2023.

Menomatkalla lapsuuden kesiin kiipesin Kummakiven syliin, Ruokolahti 2023.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram