Turinat
Liisa
 
Nykänen
eläkkeellä Alasatakunnasta oleva toimittaja
16.5.2023 7.41

Mitä tänään syötäisiin?

Tuo ot­si­kon ky­sy­mys on yk­si elä­män tär­kei­tä pe­rus­ky­sy­myk­siä. Su­rul­li­sen mo­net ih­mi­set täs­sä maa­il­mas­sa jou­tu­vat kui­ten­kin ky­sy­mään, on­ko tä­nään jo­tain syö­tä­vää?

Me tääl­lä yl­tä­kyl­läi­syy­den kes­kel­lä mie­tim­me, et­tä ai­na tu­lee teh­tyä nii­tä sa­mo­ja jau­he­li­ha­ruo­kia. Jot­kut keh­taa­vat prän­kä­tä syö­mi­ses­tään, ja joil­le­kin kel­paa vain tie­tyn­lai­nen pih­vi tai soi­ja­nak­ki.

Per­heen ruo­ka­vas­taa­val­la on hur­ja vas­tuu niis­sä kä­sis­sään, joil­la hän kan­taa ruo­ka­kas­sit kau­pas­ta. Pi­täi­si osa­ta os­taa ter­veel­lis­tä, mau­kas­ta, lä­hi­ruo­kaa tai ai­na­kin ko­ti­mais­ta, so­pi­va mää­rä, et­tei ker­ry ruo­ka­hä­vik­kiä, ei-li­hot­ta­via ai­nek­sia ja tuo kaik­ki vie­lä mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti tar­jous­hauk­ka­na py­räh­del­len.

Ja kun ruo­ka­kaup­paan läh­ties­sä­si ky­syt ko­to­na, et­tä mitä siel­lä ha­lut­tai­siin tä­nään syö­dä, saat vas­tauk­sen: ei mi­tään vä­liä. Sen ni­mis­tä ruo­kaa ei ole. En ai­na­kaan ole löy­tä­nyt tuol­la haul­la re­sep­tiä edes kai­ken tie­tä­väs­tä Goog­les­ta.

Ta­lou­te­ni toi­sen asuk­kaan il­meis­tä olen kui­ten­kin pää­tel­lyt, et­tei kau­pan mak­sa­laa­tik­ko ole tuo­ta ”ei mi­tään vä­liä” -ruo­kaa. Sii­hen meil­lä kuu­lem­ma kyl­läs­tyt­tiin sil­loin, kun olin sai­raa­las­sa syn­nyt­tä­mäs­sä kuo­pus­tam­me. Isä ja ty­tär ve­te­li­vät ko­to­na muu­ta­man päi­vän mak­sa­laa­tik­koa, ei­kä kum­pi­kaan suos­tu enää syö­mään sitä. Pit­käl­ti yli 30 vuo­den muis­ti heil­lä. Minä kyl­lä tyk­kään mak­sa­laa­ti­kos­ta. Sitä ei tar­jot­tu syn­ny­tys­lai­tok­sel­la vuon­na 1987. Ru­si­na­ton mak­sa­laa­tik­ko on myös tyt­tä­re­ni koi­ran Paa­von herk­kua.

Jos on vai­ke­aa kek­siä vaih­te­lua per­heen syö­mi­siin, niin on­nek­si leh­det ja net­ti pur­su­a­vat re­sep­te­jä. Nii­tä ei vaan ai­na ym­mär­rä. Te­ki­sin­kö tä­nään Ro­qu­e­fort­loh­ta, vai biim­bap-ka­naa goc­hu­jang-tah­nal­la vai kuk­ka­kaa­li­tab­bou­leh-sa­laat­tia? Eh­kä meil­lä syö­dään­kin ka­naw­ra­pe­ja ja Green God­dess -pe­ru­na­sa­laat­tia.

Tai­dan kui­ten­kin keit­tää pe­ru­nat ja teh­dä nak­ki­soo­sia nii­den kyl­keen, huo­mi­sek­si kaa­li­laa­tik­koa ja yli­huo­mi­sek­si lo­hi­keit­toa. Kun te­kee oi­kein ison kat­ti­lan keit­toa, sääs­tyy pari päi­vää ruu­an miet­ti­mi­sel­tä.

On­nek­si Eu­ras­sa ja naa­pu­ri Sä­ky­läs­sä on ki­vo­ja ra­vin­to­loi­ta, joi­hin voi pii­pah­taa val­mii­seen pöy­tään lou­naal­le. Ja kun syö­mis­ka­ve­reik­si kut­suu muu­ta­mia ys­tä­viä, ruo­ka­het­kes­tä tu­lee nau­tin­nol­li­nen kai­kil­le ais­teil­le. Hyvä ruo­ka, pa­rem­pi mie­li on tut­ki­tus­ti tot­ta ja hyvä ruo­ka hy­väs­sä seu­ras­sa vas­ta te­kee­kin mie­lel­le eet­vart­tia. Ikä­ka­ve­rei­den kans­sa ta­vat­ta­es­sa pi­tää vain so­pia, et­tei vai­vo­ja va­li­te­ta viit­tä tai ai­na­kaan kym­men­tä mi­nuut­tia kau­em­paa. Las­ten­lap­sis­ta sen si­jaan saa pu­hua ra­joi­tuk­set­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram