Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
17.11.2022 7.04

Haapa on puista parhain

Mi­nul­la on mo­nia suo­sik­ki­pui­ta, mut­ta haa­pa on ylit­se mui­den. Rus­ka-ai­kaan haa­vat lois­ta­vat niin pu­nai­sen, orans­sin kuin kel­tai­sen sä­vyis­sä, mut­ta vä­ri­lois­toa riit­tää mar­ras­kuun har­mau­teen­kin: run­goil­la kas­vaa eri­vä­ri­siä jä­kä­liä, jois­ta tu­tuin lie­nee haa­van­kel­ta­jä­kä­lä. En­tä muis­tat­ko, mil­tä kuu­los­taa ke­sä­päi­vä­nä, kun haa­van leh­det vä­rä­jä­vät tuu­les­sa? Vas­taa­van­kal­tais­ta ka­hi­naa ei­vät pidä muut puut.

Haa­van ää­nek­kyys on usein käy­nyt sen koh­ta­lok­si, kun met­sä­no­mis­ta­jat ovat et­si­neet pois­tet­ta­via haa­po­ja met­sis­tään: met­sä­ta­lou­del­li­ses­ti met­sä­ta­lou­del­li­ses­ti vä­hä­ar­voisina pi­det­ty­jä pui­ta on käy­tet­ty lä­hin­nä sel­luk­si ja ener­gi­ak­si, jo­ten nii­tä on kaa­det­tu pois vie­mäs­tä elin­ti­laa ra­ha­puil­ta. Haa­pa pi­ru­lai­nen ei kui­ten­kaan sa­haa tot­te­le: kun ison haa­van kaa­taa, on sen pai­kal­la koh­ta sata ve­saa hei­lu­mas­sa. Niin­pä haa­po­ja hi­vu­te­taan en­sin hen­gil­tä kau­laa­mal­la run­gos­ta kuo­ri­ker­ros­ta pois.

Ra­ken­nus- ja veis­to­puu­na kau­niis­ti har­maan­tu­vaa haa­paa on osat­tu ar­vos­taa. Tot­ta on­kin, et­tä esi­mer­kik­si sau­nan lau­de­puu­na haa­pa on pa­ras. Väi­tän kui­ten­kin, et­tei­vät suu­ret haa­vat ole par­haim­mil­laan ta­ka­muk­sen al­la, vaan met­sis­sä kas­va­mas­sa. Siel­lä ne elät­tä­vät run­gol­laan val­ta­van mää­rän elä­mää, enem­män kuin mi­kään puu Suo­mes­sa. Run­goil­la ja run­gois­sa elä­vät hyön­tei­set tar­jo­a­vat ruo­kaa esi­mer­kik­si ti­koil­le ja tik­ko­jen haa­poi­hin ta­ko­mat ko­lot puo­les­taan pe­sä­paik­ko­ja muil­le lin­nuil­le ja esi­mer­kik­si lii­to-ora­vil­le.

Vii­me vuo­si­na haa­po­jen ar­vos­tus on kas­va­nut met­sä­te­ol­li­suu­des­sa­kin. Mik­si? Kos­ka nii­den jät­tä­mi­nen pys­tyyn on help­po tapa yl­lä­pi­tää pal­jon pu­hut­tua luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta. Niin­pä esi­mer­kik­si Met­sä Group lin­ja­si, et­tä sen te­ke­mis­sä puu­kau­pois­sa jä­re­ät, lä­pi­mi­tal­taan yli 40-sent­ti­set haa­vat, jä­te­tään ny­ky­ään met­siin. Toi­saal­ta on myös niin, et­tä mo­ni­la­ji­set met­sät ovat is­kun­kes­tä­vim­piä eri­lai­sia säi­den ja tu­ho­lais­ten ai­heut­ta­mia tu­ho­ja koh­taan.

No­pe­a­kas­vui­set haa­vat voi­vat hy­vis­sä, riit­tä­vän ra­vin­teik­kais­sa olo­suh­teis­sa kas­vaa to­del­li­sik­si jät­ti­läi­sik­si, joi­den sam­mal­peit­tei­set ty­vet muis­tut­ta­vat mam­mu­tin jal­ko­ja. On kui­ten­kin syy­tä muis­taa, et­tä jo­kai­nen suu­ri haa­pa on ol­lut jos­kus pie­ni tai­mi.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram