Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
3.8.2023 6.50

Marjanpoiminta on maanista uurastusta

En ole maa­il­man ah­ke­rin mar­jas­ta­ja, mut­ta kun läh­den äm­pä­rin kans­sa met­sään, on mi­nua vai­kea saa­da siel­tä pois. Ai­na kun ko­tiin­läh­tö tu­lee mie­leen, nä­kyy jos­sain her­kul­li­nen mä­täs, jota ei vain voi jät­tää kos­ke­mat­ta pai­kal­leen. Kos­ka kuka tie­tää, ovat­ko mar­jat sii­nä enää huo­men­na? Maa­ni­nen mar­jan­poi­min­ta­ni on saa­nut ai­kaan jopa per­he­rii­to­ja, kun so­vi­tuis­sa ai­ka­tau­luis­sa pi­täy­ty­mi­nen on osoit­tau­tu­nut haas­ta­vak­si.

Ai­na vä­lil­lä tu­lee mie­leen, et­tä voi­si­han sitä työ­päi­vän jäl­keen muu­ta­kin teh­dä ja et­tä sai­si­han ne mar­jat pak­ka­seen hel­pom­min­kin: to­ril­ta tai ihan ko­tiin kan­net­tu­na se­te­liä vas­taan. Vaan pak­ko on pai­naa sel­kä vää­rä­nä mus­tik­ka­mät­tääl­tä toi­sel­le, hyt­ty­siä läis­kien. Poi­mi­mis­ta voi­si hel­pot­taa nouk­ku­rin avul­la, mut­ta mi­nä­hän poi­min mus­ti­kat tie­tys­ti kä­sin, siis­tis­ti. 

Luon­nos­sa on ai­na iha­naa, mut­ta mar­jas­tuk­seen, toi­sin kuin vaik­ka­pa sie­nes­tyk­seen ja ka­las­tuk­seen, kuu­luu ilo­ton uu­ras­tus. Pa­him­mil­laan pro­tes­tant­ti­nen työ­e­tiik­ka pal­ki­taan si­ten, et­tä ko­ti­mat­kal­la kom­pas­tuu kan­toon ja täy­si mar­ja­äm­pä­ri kaa­tuu jor­pak­koon. Ni­mi­mer­kil­lä ko­ke­mus­ta on.

Kär­si­mys kui­ten­kin ja­los­taa ja uu­ras­tus pal­ki­taan: mus­ti­kat mais­tu­vat me­huk­kaam­mil­le aa­mu­puu­ros­sa, kun muis­te­lee hi­ki­siä il­ta­puh­tei­ta kor­ves­sa hyt­tys­ten syöt­ti­nä ja kir­pe­ät kar­pa­lot pa­laut­ta­vat mie­leen jäi­sel­lä suol­la mar­ras­kuus­sa koh­met­tu­neet sor­met. Tal­vi­pak­ka­sil­la sie­mail­tu lak­ka­li­köö­ri tuo mu­ka­naan muis­ton hel­tei­ses­tä hei­nä­kuus­ta, kun hiki vir­ta­si, vi­he­li­äi­set paar­mat su­ri­si­vat ja saa­pas juut­tui suon­sil­mäk­kee­seen.

Pe­rin­tei­seen pu­ri­taa­ni­seen mar­jan­poi­min­taan kuu­luu, et­tei kuor­mas­ta syö­dä, vaan kaik­ki mar­jat poi­mi­taan pak­ka­seen. Kau­huk­se­ni olen huo­man­nut iän myö­tä al­ka­nee­ni lip­sua täs­tä pe­ri­aat­tees­ta: ny­ky­ään heit­te­len mus­ti­koi­ta ja suo­muu­rai­mia suu­hu­ni mät­täi­den vä­lis­sä möy­ries­sä­ni kuin pa­hin­kin het­kes­sä elä­vä he­do­nis­ti.

Mi­hin tämä kaik­ki vie­lä päät­tyy? En­si ke­sä­nä kai läh­den mar­ja­met­sään vain fii­lis­te­le­mään äm­pä­ri kä­des­sä ja olen tyy­ty­väi­nen, jos ko­tiin pa­la­tes­sa mu­ka­na on muu­ta­ma desi mar­jo­ja mus­tik­ka­pii­rak­kaa var­ten – ja si­ni­set huu­let.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram