Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
9.12.2021 8.00

Joulu tulee hössöttämättäkin

Jou­lu­aat­to on kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na. On siis ai­ka pai­naa pa­niik­ki­nap­pu­la poh­jaan: lap­sil­le, lap­sen­lap­sil­le, kum­mi­lap­sil­le ja muil­le su­ku­lai­sil­le on han­kit­ta­va lah­jat, laa­ti­kot lai­tet­ta­va tu­lil­le, ko­me­roi­den sii­vo­a­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vii­kon­lop­pu­na ja jou­lu­kor­tit lä­he­tet­tä­vä.

Moni saa jou­lu­na­lus­häs­läyk­ses­tä iloa pi­mei­siin päi­viin, ja jou­lun val­mis­te­lu on myös olen­nai­nen osa it­se juh­laa. Niin se on mi­nul­le­kin, mut­ta vain aja­tuk­sen ta­sol­la: oli­si mu­ka­vaa las­keu­tua jou­luun vä­hi­tel­len, as­ka­roi­den ja as­kar­rel­len, vä­lis­sä kynt­ti­löi­tä pol­tel­len. Kai­paan ta­ri­nois­ta tut­tua en­ti­sa­jan jou­lua: sitä kun vuo­den työt oli teh­ty, as­kel hi­das­tui ja hen­gi­tys ta­saan­tui. Jou­lu­a­kin oli ai­kaa viet­tää huo­lel­la kol­men päi­vän ru­tis­tuk­sen si­jaan.

Ny­ky­päi­vä­nä him­me­lei­den ra­ken­te­luun tai pi­pa­ri­tai­ki­nan vään­tä­mi­seen ei mo­nel­la­kaan ole ai­kaa tai voi­mia: työt ka­sau­tu­vat vuo­den lop­puun, ja jou­lu aloi­te­taan ry­säyk­sel­lä pit­kän työs­pur­tin päät­teek­si. Kun to­del­li­suus on mitä on, kan­nat­taa it­sel­leen ja muil­le ol­la ar­mol­li­nen: Jos kor­tit unoh­tui­vat kii­rees­sä, riit­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sek­si teks­ti­vies­ti. Jou­lu­ruo­at saa juh­la­pöy­tään myös kau­pan kyl­mä­al­taas­ta, ei­kä nii­tä­kään tar­vi­ta ylet­tö­mäs­ti – har­va jak­saa lu­si­koi­da lant­tu­laa­tik­koa enää uu­te­na­vuo­te­na. Luut­tu­a­mi­sen­kin voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la jät­tää seu­raa­vaan vuo­teen, jos voi­mat ei­vät rii­tä. Tai vaik­ka riit­täi­si­vät­kin. Soh­van al­la väi­jy­vät pö­ly­pal­lot ei­vät näy, kun tun­nel­moi kynt­ti­län va­los­sa.

Jou­lun­viet­toon ei ole yh­tä oi­ke­aa ta­paa, mut­ta useim­mil­le puh­tai­ta ko­me­roi­ta tär­ke­äm­pää lie­nee rau­hoit­tu­mi­nen ja ke­rään­ty­mi­nen yh­teen lä­hi­pii­rin kans­sa. Kai­kil­le se ei va­li­tet­ta­vas­ti ai­na­kaan joka jou­lu ole mah­dol­lis­ta: mo­nen juh­lat jää­vät juh­li­mat­ta yk­si­näi­syy­den tai lap­suu­den jou­lut­rau­mo­jen vuok­si. Toi­set puo­les­taan ovat jou­lun töis­sä, jot­ta muut voi­si­vat juh­lia vail­la huol­ta.

Oma jou­lu­ni men­nee jäl­leen van­hem­pien ja ap­pi­van­hem­pien luo­na syö­den, sau­no­en, ru­pa­tel­len ja lau­ta­pe­le­jä pe­lail­len. Sil­ti kaik­ki on toi­sin kuin en­nen: mu­ka­na on vuo­den van­ha tont­tu­tyt­tö, joka to­den­nä­köi­ses­ti ja toi­vot­ta­vas­ti va­ras­taa koko show'n. En­sim­mäis­tä ker­taa pit­kään ai­kaan odo­tan jou­lua in­nois­sa­ni.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram