Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
4.3.2021 8.00

Kiusaaminen ei lopu voivottelemalla

Helsingin Koskelassa tapahtunut raaka, koulukiusatun pojan kuolemaan johtanut pahoinpitely nosti kiusaamisen jälleen hetkeksi otsikoihin. On syytä toivoa, että voivottelun ja parranpärinän lisäksi tragedia johtaisi myös käytännön toimiin. Koulukiusaaminen kun ei ole kadonnut mihinkään, vaikka se erilaisten selvitysten mukaan onkin vähentynyt pitkin 2000-lukua.

Mo­nen nuo­ren elä­mä on yhä hel­vet­tiä kou­luis­sa ym­pä­ri maa­ta. Omien 20 vuo­den ta­kais­ten ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la us­kal­lan väit­tää, et­tä suu­ri osa kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta jää pi­men­toon. Kiu­saa­jat ovat mes­ta­rei­ta kät­ke­mään toi­min­tan­sa, ja yh­tä tai­ta­via tai­ta­vat usein ol­la kiu­sa­tut kät­ke­mään ta­pah­tu­mat ko­to­na. On hel­pom­pi pur­ra ham­mas­ta, ve­täy­tyä kuo­reen­sa ja las­kea päi­viä pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­seen.

Kiu­saa­mi­sen uh­reik­si voi­vat mie­li­val­tai­ses­ti pää­tyä "vää­räs­sä" pai­kas­sa asu­vat, "vää­riä" vaat­tei­ta käyt­tä­vät, "lii­an hy­vin" kou­lus­sa me­nes­ty­vät, li­ha­vat, lai­hat, pit­kät ja ly­hy­et – lis­taa voi­si jat­kaa lo­put­to­miin. Yleen­sä ei tar­vi­ta mi­tään eri­tyis­tä syy­tä. Har­voil­la op­pi­lail­la on roh­keut­ta puo­lus­taa kiu­sat­tu­ja. Pel­ko­na­han ai­na on, et­tä jou­tuu it­se sil­mä­ti­kuk­si.

Opet­ta­jil­le kiu­saa­mi­seen tart­tu­mi­nen ei var­mas­ti myös­kään ole ai­na help­poa: työ on usein stres­saa­vaa, ja sil­mät pi­täi­si ol­la se­läs­sä­kin. Kiu­saa­mi­nen on myös siir­ty­nyt osin verk­koon, mikä te­kee ha­vait­se­mi­ses­ta vai­ke­am­paa. Jos­kus voi ol­la niin­kin, et­tä on hel­pom­pi sul­kea sil­mät, kuin tart­tua vai­ke­al­ta tun­tu­vaan ai­hee­seen. Kiva kou­lu -oh­jel­maan liit­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan au­to­maat­ti­ses­ti tee kou­lus­ta ki­vaa, vaan kiu­saa­mi­seen on tar­tut­ta­va kou­lu­ar­jes­sa joka päi­vä.

Eu­ran ja Sä­ky­län kou­luis­sa ta­pah­tu­vas­ta kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta tie­dän vain sen, et­tä ti­las­tot ei­vät ole mai­rit­te­le­via. THL:n vuon­na 2019 te­ke­män kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn pe­rus­teel­la sä­ky­lä­läi­sis­tä 8.–9.-luok­ka­lai­sis­ta po­jis­ta 13,3 pro­sent­tia koki kiu­saa­mis­ta vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa ja ty­töis­tä 9,4 pro­sent­tia. Eu­ras­sa vas­taa­vat lu­vut ovat 8,7 ja 5,2. Sä­ky­läs­sä vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa kiu­sat­tu­jen 8.–9.-luok­ka­lais­ten tyt­tö­jen ja poi­kien yh­teen­las­ket­tu pro­sent­ti on 11, ja sil­lä ote­taan yh­dek­säs sija Suo­men kun­tien vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa.

Ti­las­to­jen taak­se kät­key­ty­vät oi­ke­at ih­mi­set, ei­kä heil­lä kai­kil­la ole ki­vaa – ai­na­kaan kou­lus­sa.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram