Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
2.6.2022 7.00

Taapero opettaa

Esi­koi­se­ni on nyt puo­li­tois­ta­vuo­ti­as, eli juu­ri sii­nä iäs­sä, kun uu­sia tai­to­ja opi­taan hen­gäs­tyt­tä­väl­lä tah­dil­la. Tyt­tö yl­lät­tää van­hem­pan­sa uu­sil­la sa­noil­la har­va se päi­vä ja ruo­kai­lu­kin su­juu jo it­se lu­si­koi­den – ai­na­kin useim­mi­ten. Uu­det tai­dot ihas­tut­ta­vat, mut­ta vä­lil­lä myös tus­kas­tut­ta­vat: pie­net ja­lat vie­vät juos­ten pai­kas­ta toi­seen ja kii­pei­ly­te­li­nei­nä toi­mi­vat kaik­ki ne huo­ne­ka­lut, joil­la ei pi­täi­si kii­peil­lä. Vä­lil­lä ko­li­see, vaik­ka van­hem­mat ja päi­vä­ko­din työn­te­ki­jät mi­ten koit­ta­vat py­syä pe­räs­sä.

Lap­si on opet­ta­nut mi­nul­le omaa va­ja­vai­suut­ta­ni: vaik­ka kär­si­väl­li­syys on ruo­kai­lua har­joi­tel­ta­es­sa ja uh­ma­koh­taus­ten kes­kel­lä kas­va­nut, on tun­nus­tet­ta­va, et­ten ole tois­tai­sek­si on­nis­tu­nut kas­vat­ta­maan leh­män her­mo­ja. Sa­moin en ole op­pi­nut toi­mi­maan ri­pe­äs­ti tai loo­gi­ses­ti, kun lap­si he­rät­tää kes­ken sy­vim­män uni­vai­heen. Sel­väk­si on myös käy­nyt, et­tei mi­nus­ta oli­si työs­ken­te­le­mään päi­vä­ko­dis­sa. On häm­mäs­tyt­tä­vää, mi­ten var­hais­kas­vat­ta­jat on­nis­tu­vat pi­tä­mään ryh­män al­le 2-vuo­ti­ai­ta ka­sas­sa ja tyy­ty­väi­si­nä, kun it­sel­le­ni yk­si­kin taa­pe­ro tuot­taa jos­kus haas­tei­ta. Päi­vä­ko­din tä­dit ovat­kin sil­mis­sä­ni Suo­men joh­ta­via krii­sin­hal­lin­nan am­mat­ti­lai­sia.

Mitä muu­ta olen op­pi­nut? Ai­na­kin sen, et­tä kaik­ki lap­set, per­heet ja ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, jo­ten yleis­pä­te­viä oh­jei­ta joka ti­lan­tee­seen on mah­do­ton­ta an­taa – se mikä toi­mii joil­la­kuil­la, ei vält­tä­mät­tä sovi toi­sil­le lain­kaan. Ko­ke­muk­sia on sil­ti mu­ka­va vaih­taa.

On­nek­si lap­se­ni on opet­ta­nut mi­nul­le myös pal­jon muu­ta: osaan nyt lait­taa asi­oi­ta pa­rem­min tär­keys­jär­jes­tyk­seen ja elää hie­man enem­män het­kes­sä. Löy­dän myös enem­män rie­mua ar­jen pie­nis­tä het­kis­tä – lap­sen on­nis­tu­mi­set ja yh­tei­set leik­ki­het­ket ovat pe­las­ta­neet mon­ta har­maa­ta päi­vää. Mi­kään ei voi­ta sitä, kun taa­pe­ro töis­tä tul­les­sa juok­see vas­taan ja sa­noo isi isi.

Ken­ties eni­ten olen op­pi­nut kii­tol­li­suut­ta: lap­sen saa­mi­nen ei ole mi­kään it­ses­tään­sel­vyys, ku­ten ei lä­hei­sil­tä saa­tu apu las­ten­hoi­dos­sa­kaan. Lap­si­per­hees­sä jo­kai­ses­ta ter­vees­tä päi­väs­tä voi myös ol­la kii­tol­li­nen.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram