Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
20.12.2022 7.03

Miksi aina sitä esihistoriaa?

Kä­vin taan­noin Hel­sin­gis­sä. Ei­hän siel­lä pal­joa näh­tä­vää ole, mut­ta hy­viä mu­se­oi­ta kui­ten­kin. Täl­lä ker­taa poik­ke­sin Edus­kun­ta­ta­lon ku­pees­sa si­jait­se­vas­sa Kan­sal­lis­mu­se­os­sa, Suo­men his­to­ri­an pää­kal­lo­pai­kal­la – ni­men­sä mu­kai­ses­ti.

Mu­se­on esi­his­to­ri­al­li­nen osio uu­sit­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Kun as­te­lee ala­ker­taan ra­ken­net­tuun näyt­te­lyyn, on heti en­sim­mäi­sek­si vas­tas­sa eril­li­nen huo­ne, joka on omis­tet­tu mo­nien mie­les­tä lois­tok­kaim­mal­le Suo­men maa­pe­räs­tä tois­tai­sek­si esiin kai­ve­tul­le mie­kal­le, rau­ta­kau­ti­sel­le ”Eu­ran mie­kal­le”. Vit­rii­nis­sä le­pää kul­la­tul­la kah­val­la va­rus­tet­tu Ulf­berht-miek­ka ja sen prons­si­ko­ris­tel­tu huot­ra, jot­ka löy­tyi­vät vuon­na 1939 Eu­ran Pap­pi­lan­mä­el­tä pap­pi­lan laa­jen­nuk­sen yh­tey­des­sä.

Jat­ke­taan näyt­te­lyä eteen­päin. Vä­hän mat­kan pääs­tä löy­tyy vit­rii­nis­tä Eu­ran emän­nän hau­ta­löy­tö­jä, ja vie­res­sä on re­konst­ruo­i­tu Eu­ran emän­nän puku – se sama, jota on voi­nut ihas­tel­la esi­mer­kik­si Eu­ran kir­jas­tos­sa ja Nau­ra­vas­sa lo­hi­käär­mees­sä. Vä­lis­sä ker­ro­taan ki­vi­kau­den his­to­ri­as­ta Suo­mes­sa ja eten­kin sen vii­mei­ses­tä kau­des­ta, Kiu­kais­ten kult­tuu­ris­ta.

Näyt­te­lys­sä on esil­lä iso mää­rä kivi-, prons­si-, ja rau­ta­kau­tis­ta esi­neis­töä. Har­mit­ta­vas­ti mo­nen­kaan ar­te­fak­tin tark­kaa löy­tö­paik­kaa ei ker­ro­ta. Voi­daan kui­ten­kin otak­sua, et­tä näyt­te­lyyn esil­le pää­ty­neis­sä esi­neis­sä on osu­mia Ala­sa­ta­kun­nan alu­eel­le – löy­tyy­hän alu­eel­tam­me pal­jon merk­ke­jä esi­his­to­ri­al­li­ses­ta asu­tuk­ses­ta: ki­vi­kau­del­ta voi­daan mai­ni­ta esi­mer­kik­si Hon­ki­lah­den Kolm­haa­ra ja prons­si­kau­del­ta Pa­ne­li­an ja La­pin alu­een hau­ta­röyk­ki­öt Ku­nin­kaan­hau­toi­neen ja Sam­mal­lah­den­mä­en maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­neen. Merk­ke­jä rau­ta­kau­ti­ses­ta asu­tuk­ses­ta löy­tyy eri­tyi­ses­ti kan­ta-Eu­ran ja Köy­li­ön alu­eil­ta.

Me­ro­vin­gi- ja vii­kin­ki­ai­kaa on ku­vat­tu ny­kyi­sen Eu­ran alu­een ku­kois­tu­sa­jak­si. Joku vää­rä­leu­ka voi­si to­de­ta, et­tä sen jäl­keen on­kin ol­lut ta­sais­ta ala­mä­keä. Oli mi­ten oli, rik­kaas­ta pe­rin­nös­tä kan­nat­taa ol­la yl­peä. Sii­hen näh­den, mi­ten hui­ma men­nei­syys seu­dul­la on, kuu­lee har­mit­ta­van usein kui­ten­kin mu­ti­naa sii­tä, et­tä esi­his­to­ri­as­ta pu­hu­taan lii­kaa.

Omas­ta mie­les­tä­ni Ala-Sa­ta­kun­nan esi­his­to­ri­as­ta pi­täi­si pu­hua en­tis­tä enem­män, ja myös muu­al­la kuin oman alu­een ul­ko­puo­lel­la. Jo­kai­nen Suo­men pi­tä­jä, jos­ta on löy­det­ty yk­si­kin ruu­kun­sir­pa­le, ker­too Wi­ki­pe­dia-si­vuil­laan alu­een­sa his­to­ri­an ulot­tu­van kau­as esi­his­to­ri­aan. Tääl­lä pu­heil­le rik­kaas­ta mui­nai­suu­des­ta on kui­ten­kin ka­tet­ta koko ra­han edes­tä.

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram