Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
12.9.2022 11.49

Entisen nuoren nurkka: Kilowatit nolliin, kalorit tappiin

Liisa Nykänen totesi taannoisissa turinoissaan, että vaikka sähkön hinta kuinka nousisi, pyykit hän aikoo aina silittää. Itse en ole silittänyt pyykkejä sen jälkeen kun lapsi kasvoi baktee­rin­kes­tä­väksi. Sitä ennen olin silittänyt vauvan nutunnauhatkin, ja samalla vähän omiakin t-paitoja. Lapset oppivatkin hyvälle. Siskonpoika, joka oli saanut ylleen kiireessä silittämättä jääneen pyjaman, oli huudahtanut: Äiti, tämä pimaija on rapea!

Ny­ky­ään si­li­tys­rau­ta kai­ve­taan meil­lä esiin vas­ta kun ol­laan jo kii­rees­sä läh­dös­sä jo­hon­kin pip­pa­loi­hin ja juh­la­pai­ta pi­tää si­lit­tää. En ole iki­nä myös­kään omis­ta­nut man­ke­lia, vaik­ka kak­si sel­lais­ta on jo pe­rin­töi­nä ol­lut tu­los­sa. Ei mi­nul­la ole ol­lut ai­kaa si­li­tel­lä tai man­ke­loi­da rie­pu­ja, jot­ka muu­ta­man päi­vän pääs­tä hei­te­tään pe­su­ko­nee­seen.

Ja nyt on ihan lail­li­nen­kin syy: säh­köä pi­tää sääs­tää!

Olen ot­ta­nut mo­tok­si: ki­lo­wa­tit nol­liin, ka­lo­rit tap­piin.

Tänä syksynä on tullut seurattua kilowatteja.

Tänä syksynä on tullut seurattua kilowatteja.

Si­sä­läm­pö­ti­la on las­ket­tu 20 as­tee­seen, ja jos lii­kaa al­kaa vi­lut­taa, kä­ve­ly­lenk­ki kort­te­lin ym­pä­ri pis­tää ve­ren kier­tä­mään ja olon läm­pi­mäk­si. Sau­nas­sa käy­dään ker­ran vii­kos­sa, ja mie­lui­ten vii­kon­lop­pu­na, kun säh­kön spot-hin­ta on alim­mil­laan. Ja tie­tys­ti vas­ta kun­non (an­sai­tun) hi­ki­len­kin jäl­keen.

Te­le­vi­sio ei pau­haa enää taus­ta­ää­ne­nä, vaan ai­no­as­taan sil­loin kun siel­tä tu­lee jo­tain kat­sot­ta­vaa ku­ten puo­liyh­dek­sän uu­ti­set, ur­hei­lu­ruu­tu tai ko­mi­sa­rio Le­wis. Pik­kui­nen mat­ka­ra­dio ei säh­köä pal­jon vie, ja ra­di­os­ta tu­lee­kin it­se asi­as­sa hy­viä oh­jel­mia. Ai­on­kin li­sä­tä ra­di­on kuun­te­lua te­le­vi­si­on kus­tan­nuk­sel­la.

Ny­kyi­nen säh­kön hin­ta­hei­lah­te­lu on pis­tä­nyt miet­ti­mään, mi­ten hul­luun suun­taan tätä yh­teis­kun­taa on ra­ken­net­tu. Ta­voit­tee­na on ol­lut ruu­miil­li­sen työn vä­hen­tä­mi­nen säh­köä (tai mui­ta fos­sii­li­sia polt­to­ai­nei­ta) ku­lut­ta­vien vem­pain­ten avul­la. Lop­pu­tu­lok­se­na meil­lä on lii­ka­li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä kan­sa, ys­ki­vä ter­vey­den­huol­to, il­mas­ton­muu­tos ja ener­gi­ak­rii­si.

Van­hem­mi­ten mi­nus­ta on tul­lut en­tis­tä enem­män hyö­ty­lii­kun­nan ys­tä­vä.

Sähköpyörä on korvannut auton kauppa- ja asiointireissuilla. Kätevä, nopea ja ilmastoystävällinen.

Sähköpyörä on korvannut auton kauppa- ja asiointireissuilla. Kätevä, nopea ja ilmastoystävällinen.

Meil­lä ei tule kos­kaan su­ri­se­maan ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri pi­hal­la ei­kä ro­bot­ti-imu­ri si­säl­lä! Ruo­hon­leik­kuu käy hy­vin kä­ve­ly­len­kis­tä ja imu­roi­mi­nen ke­vy­es­tä jum­pas­ta. Sa­mal­la ne tuot­ta­vat läm­pöä si­vu­tuot­tee­na. Huus­hol­lin läm­mit­tä­mi­nen kau­ra­puu­rol­la on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paa kuin säh­köl­lä. Ko­ti­jum­pal­la­kin on nyt uu­si ulot­tu­vuus: Kun koko per­he jump­paa, taa­tus­ti nou­see asun­non läm­pö­ti­la­kin!

On hul­lua, et­tä ar­ki­set ko­ti­as­ka­reet ja työ­hön liit­ty­vät asi­at hoi­de­taan ny­ky­ään na­pin­pai­nal­luk­sel­la, ja sit­ten hoi­de­taan liik­ku­mat­to­muut­ta va­paa-ajal­la mitä eri­lai­sim­min har­ras­tein. His­to­ri­an ra­tas­ta tus­kin voi­daan kään­tää, mut­ta jo­tain oli­si kek­sit­tä­vä il­mas­ton ja ih­mis­ten pe­las­ta­mi­sek­si.

Kuntosalilaitteet ja muut liikuntavälineet voisi valjastaa tallentamaan lihasvoimaharjoitteluun käytetyn liike-energian sähköenergiaksi.

Kuntosalilaitteet ja muut liikuntavälineet voisi valjastaa tallentamaan lihasvoimaharjoitteluun käytetyn liike-energian sähköenergiaksi.

Hei­tän­kin il­maan in­si­nöö­reil­le haas­teen: val­jas­te­taan kaik­ki kun­to­sa­li­lait­teet ja muut lii­kun­ta­vä­li­neet tal­len­ta­maan li­has­voi­ma­har­joit­te­luun käy­tet­ty lii­ke-ener­gia säh­kö­e­ner­gi­ak­si. Luu­li­si tä­män ole­van help­po hom­ma, kun kuu­ra­ket­ti­kin on kek­sit­ty. Kai yh­del­lä kun­to­sa­li­käyn­nil­lä tai pyö­rä­len­kil­lä sen­tään kah­vit keit­tää tai puo­li yh­dek­sän uu­ti­set kat­soo?

P.S. Ro­bot­ti-imu­ris­ta on ker­rot­ta­va yk­si tut­ta­van Fa­ce­boo­kiin lait­ta­ma päi­vi­tys. Per­heen kah­des­ta koi­ras­ta toi­nen oli pääs­tel­lyt olo­huo­neen nurk­kaan isän­tien huo­maa­mat­ta rui­ku­lit, jot­ka ro­bot­ti oli le­vit­tä­nyt on­nis­tu­nees­ti ym­pä­ri lat­ti­aa. Oli sii­nä ol­lut hom­maa, kun lat­ti­aa ja imu­ria oli alet­tu put­saa­maan. Ja haju oli kuu­lem­ma sa­noin­ku­vaa­ma­ton!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram