Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
20.11.2021 9.06

Entisen nuoren nurkka: Oletko sinäkin listaihminen?

Tämän blogin kirjoitushomma on ollut työlistallani jo kaksi viikkoa, mutta kokemuksesta tiedän, että kelvollista tekstiä alkaa syntyä vasta kun deadline alkaa painaa päälle. Listalla olo takaa kuitenkin sen, ettei blogi unohdu. Ja kun listaa on katsellut jo jonkin aikaa, asiakin on ehtinyt muhia päässä.

Listaihmisen listoja.

Listaihmisen listoja.

Tuija Helander

Kaup­paan­kaan en voi men­nä il­man lis­taa. Kir­joi­tan sen val­miik­si sii­hen jär­jes­tyk­seen, mis­sä ta­va­rat ovat kau­pas­sa. Jos­kus joku ta­va­ra tu­lee lis­tal­le jäl­ki­kä­teen, ja sil­lä on kyl­lä suu­ri vaa­ra jää­dä kau­pan hyl­lyyn, jos en kas­sal­le men­nes­sä huo­maa teh­dä yli­mää­räis­tä kie­paus­ta. Jos­kus taas ta­va­ra on li­vah­ta­nut lis­tal­le lii­an al­kuun. Ei siis ole ol­len­kaan har­vi­nais­ta, et­tä ta­va­ra on lis­tal­la mut­ta jää sil­ti os­ta­mat­ta. Ei­kä se­kään ole har­vi­nais­ta, et­tä kaup­paan pääs­ty­ä­ni huo­maan, et­tä lis­ta on jää­nyt keit­ti­ön pöy­däl­le. On­nek­si on äly­pu­he­lin! Ei muu­ta kuin soit­to ko­tiin mie­hel­le, jos on ko­to­na, et­tä lä­het­tää ku­van what­sap­piin.

Lis­toil­la on hoi­det­ta­via se­ka­lai­sia asi­oi­ta, pi­ha­puu­hia, pi­dem­män ajan pro­jek­te­ja (ku­ten kaa­tis­kuor­man teko) (odot­taa to­teu­tus­ta) ja me­no­ja. Tär­ke­ät asi­at pi­tää ym­py­röi­dä ja kii­reel­li­sim­mät mer­ka­ta täh­dil­lä. Su­per­tär­keä seu­raa­van päi­vän asia pää­see vie­lä eril­li­sel­le la­pul­le keit­ti­ön pöy­däl­le odot­ta­maan aa­mu­kah­via ja löy­tä­mis­tä.

Mi­kään ei ole sen mauk­kaam­paa kuin ve­tää vii­va hoi­de­tun asi­an yli!

Mi­nul­la on ai­na ol­lut ta­pa­na teh­dä mon­taa asi­aa yh­tä ai­kaa, mut­ta tai­to on ikä­vuo­sien kart­tu­es­sa huo­les­tut­ta­vas­ti ruos­tu­nut. Te­hok­kuus on mur­to-osa par­hais­ta ajois­ta. Mies sa­noo­kin, et­tä pyö­rin ym­py­rää ja so­hin viit­tä asi­aa yh­tä ai­kaa, mut­ta mis­tään ei tule val­mis­ta.

Kesäkenkäkassi odottaa kellariin viemistä.

Kesäkenkäkassi odottaa kellariin viemistä.

Tuija Helander

Tämä mo­nen asi­an te­ke­mi­sen ha­pa­tus ai­heut­taa usein myös sen, et­tä olen me­nos­sa esi­mer­kik­si kel­la­riin ha­ke­maan jo­tain tiet­tyä ta­va­raa, ja huo­maan mat­kal­la, et­tä te­ras­si­ma­ton­kin voi­si vie­dä sa­mal­la pois tal­ven al­ta. Kä­teen tart­tuu vie­lä nau­la­kon al­la odot­ta­va ke­sä­ken­kä­kas­si. Kel­la­ris­sa huo­maan, et­tä rik­ki men­nyt tuu­le­tin piti lait­taa kaa­tis­kuor­maan ja alan miet­tiä, oli­si­ko vie­lä joi­tain mui­ta rik­ki­näi­siä säh­kö­lait­tei­ta. Löy­dän pa­ri­kin ja tu­len ylös tyy­ty­väi­se­nä, kun­nes ha­vah­dun ih­met­te­le­mään, mitä mi­nun siel­tä kel­la­ris­ta pi­ti­kään ha­kea.

Van­he­ne­mi­nen ei ole help­poa ei­kä ai­na niin mu­ka­vaa­kaan. Ei au­ta kuin yrit­tää so­peu­tua syö­mäl­lä ka­la­öl­jy­kap­se­lei­ta ja laa­ti­mal­la lis­to­ja.

Ka­len­te­ris­ta huo­maan et­tä jou­luun­kin on enää va­jaat vii­si viik­koa!! Pi­tää­pä al­kaa laa­tia jou­lu­lis­taa. Ik­ku­nan­pe­su heti kär­keen. Ter­vei­siä Leh­to­sen Ar­jal­le!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram