Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
14.8.2022 6.02

Entisen nuoren nurkka: Voihan korona

Nysse sitten iski meidänkin perheeseen: korona! Mies sai tartunnan 87-vuotiaalta isältään, minä mieheltä. Meillä oli kuumeilua ja flaatia oloa, vanhuksilla pientä köhää – anopilla pelkästään vuotava nenä pari päivää. Oma kuumeiluni kesti vajaan viikon, pää oli täynnä räkää muutaman päivän, mutta pahimmat oireet loppuivat melko nopeasti. Ainoastaan kutittava yskä jäi päälle.

Vasta kolmantena päivänä kotitesti näytti positiivista.

Vasta kolmantena päivänä kotitesti näytti positiivista.

Niin ne ”hau­raat van­huk­set” sel­vi­si­vät vain pie­nel­lä krö­häl­lä, ja hyvä niin. Tau­din kul­ku ei ole juu­ri ke­nen­kään koh­dal­la en­nus­tet­ta­vis­sa. Moni ter­ve ja ko­va­kun­toi­nen ma­kaa pe­tin poh­jal­la pa­ri­kin viik­koa ja kär­sii jäl­keen­päin mo­ni­nai­sis­ta oi­reis­ta, tyy­pil­li­sim­pä­nä tol­ku­ton vä­sy­mys. Toi­nen ai­vas­taa kak­si ker­taa ja se on sii­nä. Sit­ten on iso jouk­ko nii­tä, jot­ka kul­ke­vat jou­kos­sam­me au­tu­aan tie­tä­mät­tö­mi­nä ko­ro­na­po­si­tii­vi­si­na. Ikä­vin tar­tun­nan seu­raus on hen­gi­tys­ko­nee­seen vie­vä tau­ti, jos­ta kaik­ki ei­vät toi­vu.

Tikulla nenään ja varmistus.

Tikulla nenään ja varmistus.

Meil­lä asus­tel­lut mie­hen ty­tär ei saa­nut tar­tun­taa (ai­na­kaan ko­ti­tes­tin pe­rus­teel­la), vaik­ka olim­me ol­leet mel­ko tii­viis­ti sa­mo­jen sei­nien si­säl­lä juu­ri itä­mi­sa­jan al­ku­ai­koi­na en­nen oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta. Oi­rei­den tul­tua otim­me käyt­töön kol­men kons­tin va­li­koi­man: eris­tys, tuu­le­tus, mas­kit. Me tau­ti­set py­syt­te­lim­me omas­sa huo­nees­sa, ves­saan men­nes­sä en­sin kä­si­de­siä ja mas­ki pääl­le, ja ves­sas­sa ik­ku­na au­ki. En tie­dä oli­ko sii­tä apua, vai oli­ko ty­tär muu­ten vain vas­tus­tus­ky­kyi­sem­pi.

Koronapotilaan eristysselli.

Koronapotilaan eristysselli.

Keuh­ko­siir­ron saa­nei­na ko­ro­na on ol­lut meil­le pien­tä pel­koa ai­heut­ta­va te­ki­jä jo kak­si vuot­ta. Omik­ron­va­ri­an­tin osoit­tau­dut­tua lie­vem­mäk­si pel­ko on hiu­kan häl­ven­ty­nyt. Ar­vaa­mat­to­muus­ker­toi­men ole­mas­sa­o­lo on him­man­nut me­noa kui­ten­kin sen ver­ran, et­tem­me tä­nä­kään ke­sä­nä ole jouk­ko­ta­paa­mi­siin si­sä­ti­lois­sa läh­te­neet. Jos ko­ro­na run­te­lee ter­vei­tä keuh­ko­ja, mitä se te­kee­kään puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mäm­mil­le siir­to­keuh­koil­le!? On­nek­si saim­me vii­den­nen ro­kot­teen ke­sä­kuun lo­pul­la. Tam­mi­kuus­sa saa­dus­ta nel­jän­nes­tä ei oli­si ol­lut enää yh­tä iso apu. Meil­lä vii­des ro­ko­te on sama kuin ter­veil­lä nel­jäs.

Yksi viikko meni reporankana.

Yksi viikko meni reporankana.

Nyt kun tau­ti on on­nel­li­ses­ti ta­ka­na, voi hen­gäh­tää hel­po­tuk­ses­ta. Ai­na­kin het­ken. Tau­din tuo­ma suo­ja kes­tää asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan yh­des­tä kol­meen kuu­kaut­ta. Sen jäl­keen pi­tää ol­la taas val­miu­des­sa. Pö­pöä pel­kää­mäl­lä ei tie­ten­kään voi elää, mut­ta keuh­ko­siir­rok­kaal­le hyvä hy­gie­nia ja in­fek­ti­oi­den vält­tä­mi­nen on jo­ka­päi­väis­tä elä­mää. Mas­ke­ja tu­len käyt­tä­mään jat­kos­sa­kin, ai­na­kin fluns­sa­kau­del­la.

Ei tätä ko­ro­naa kui­ten­kaan ihan ta­val­li­sek­si fluns­sak­si voi sa­noa. Pi­sa­ra­tar­tun­ta­na le­vi­ä­vä fluns­sa on mel­ko hel­pos­ti väl­tet­tä­vis­sä omin toi­min. Ko­ro­naa kar­kuun sen si­jaan ei pää­se. Val­lit­se­van omik­ron­va­ri­an­tin tar­tut­ta­vuus­lu­ku on lä­hes sa­maa luok­kaa kuin tuh­ka­ro­kon. Riit­tää kun on sa­mas­sa huo­nees­sa tar­tut­ta­jan kans­sa ja hen­git­tää sa­maa il­maa muu­ta­man mi­nuu­tin. Yk­si omik­ron­vi­rus­ta kan­ta­va tar­tut­taa kes­ki­mää­rin 18 hen­keä, kun esi­mer­kik­si inf­lu­ens­san koh­dal­la vas­taa­va luku on 2. Kai­ken li­säk­si ko­ro­na­vi­rus ly­my­ää pii­los­sa: kos­kaan et voi tie­tää mis­tä ja mil­loin sen saat. Mitä jos tau­ti is­kee häi­tä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä? Tai juu­ri en­nen tär­ke­ää pää­sy­ko­et­ta tai en­si-il­taa.

Urheilijalle korona voi tulla pahimpaan mahdolliseen aikaan kisakaudella.

Urheilijalle korona voi tulla pahimpaan mahdolliseen aikaan kisakaudella.

Ur­hei­li­jois­ta­ni kol­me sai ko­ro­nan pa­him­paan ai­kaan ki­sa­kau­del­la. Yk­si sai sen juu­ri en­nen poh­jois­mais­ta ne­li­maa­ot­te­lua, yh­den ki­sa­reis­su Ko­lum­bi­aan nuor­ten MM-ki­soi­hin tys­sä­si po­si­tii­vi­seen tes­tiin kak­si päi­vää en­nen läh­töä ja kol­mas sai tau­din heti Ka­le­van ki­so­jen jäl­keen juos­tu­aan elä­män­sä en­sim­mäis­tä ker­taa mi­ta­leil­le 400 met­rin ai­dois­sa. Ho­pea ja en­nä­tyk­sen pa­ra­ne­mi­nen 58 se­kun­nin pin­taan nos­ti­vat hy­vät odo­tuk­set lop­pu­kau­del­le. Ko­ro­na saat­taa kui­ten­kin tor­pa­ta sekä tu­le­van maa­ot­te­lun et­tä uu­den se­kun­ti­lu­ke­man kork­kaa­mi­sen.

Per­ha­nan ko­ro­na!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram