Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
4.1.2023 12.17

Entisen nuoren nurkka: Säilytä vai paiskaa pois?

Joulusiivouksen yhteydessä tuli taas toivoton olo, kun katselin kaapeista pursuavaa tavaramäärää. Päätin, että uuden vuoden tullessa saavat vanhat romut lähteä. Henkinen valmistautuminen projektiin on tosin vielä kesken.

Poh­din serk­ku­ni kans­sa, mil­lä kri­tee­ril­lä ta­va­raa ku­ten vaat­tei­ta pi­täi­si heit­tää pois. Muo­ti­kin muut­tuu no­pe­as­ti ja van­hat vaat­teet voi­vat ol­la yh­täk­kiä tren­dik­käi­tä. Vel­je­ni mu­kaan mit­ta on kol­me vuot­ta. Jos et ky­seis­tä ta­va­raa tai vaa­tet­ta ole kol­meen vuo­teen tar­vin­nut, jou­taa se pois.

Nai­set ei­vät eh­kä ai­van yh­tä su­rut­ta tyh­jen­te­le gar­de­roo­be­jaan.

– No kyl­lä ai­na­kin ne, jois­sa on vie­lä hin­ta­lap­pu mar­kois­sa, voi­si heit­tää me­ne­mään, serk­ku tuu­ma­si.

1990-luvulla heräteostoksena tehty keinoturkistakki: jos kumminkin?

1990-luvulla heräteostoksena tehty keinoturkistakki: jos kumminkin?

Tuija Helander

Tar­kas­te­lin sit­ten omia ko­me­roi­ta­ni, ja to­te­sin, et­tä mi­nul­la­kin on siel­lä pal­jon mark­ka-ai­kai­sia vaat­tei­ta, ja vaik­kei niis­sä hin­ta­lap­pua enää ole­kaan, jou­tai­si niis­tä moni jo ke­räyk­seen. Olen kyl­lä teh­nyt sa­maa in­ven­taa­ri­o­ta en­nen­kin ja pää­ty­nyt ai­na pruu­vai­le­maan vaat­tei­ta to­de­ten: Tä­mä­hän on ihan kiva, jos kum­min­kin sitä tu­li­si vie­lä käy­tet­tyä.

Näi­tä jos-kum­min­kin-vaat­tei­ta al­kaa ol­la kaa­pis­sa mel­koi­nen mää­rä.

Kum­mi­se­dän jää­mis­tön set­vi­mi­nen sai mi­nut miet­ti­mään, mitä omil­le ta­va­roil­le ai­ka­naan ta­pah­tuu. Kei­tä kiin­nos­ta­vat van­hat va­lo­ku­va­ni, saa­ma­ni kir­jeet ja pos­ti­kor­tit, lei­ke­kir­jat, pal­kin­not, ko­rut, as­ti­at yn­nä muut? Olen jo miet­ti­nyt lis­taa, jo­hon mer­kit­sen kuka mit­kä­kin ta­va­rat saa. Suu­ri osa jou­taa tie­tys­ti ros­kiin, mut­ta toi­saal­ta on myös sel­lai­sia, joi­den soi­sin kul­ke­van su­vun nuo­rem­mil­le, ku­ten esi­mer­kik­si äi­dil­tä saa­ma­ni pu­na­sel­käi­nen kir­ja­sar­ja. Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo, Hu­mi­se­va har­ju, Ko­ti­o­pet­ta­jat­ta­ren ro­maa­ni, Kur­jat, Myl­ly joen ran­nal­la – muun mu­as­sa nämä klas­si­kot löy­ty­vät sar­jas­ta, en­kä sie­dä aja­tus­ta, et­tä ne hei­tet­täi­siin ros­ka­la­val­le.

Sieluun ottaa ajatus vanhojen kirjojen joutumisesta roskalavalle.

Sieluun ottaa ajatus vanhojen kirjojen joutumisesta roskalavalle.

Tuija Helander

Kuu­lin Eli­sa­beth Reh­nin ker­ran haas­tat­te­lus­sa ker­to­van, et­tä hän on teh­nyt kuo­lin­sii­vouk­sen. Il­maus hät­käh­dyt­ti. Ter­min on lan­see­ran­nut ruot­sa­lai­nen Mar­ga­re­ta Mag­nus­son jo vuon­na 1934. Se pi­tää si­säl­lään aja­tuk­sen, et­tä kun ker­ran tääl­tä kuol­laan pois, ei ta­va­roi­ta enää tar­vi­ta, ja jäl­ki­pol­via sääs­tääk­seen joku ha­lu­aa hoi­taa ta­va­roi­den hä­vit­tä­mi­sen it­se.

Ruot­sa­lai­ses­ta vuon­na 1989 kuol­lees­ta Maja Eke­lö­fis­tä il­mes­tyi vii­me vuon­na Nina van der Brin­kin kir­joit­ta­ma muis­tel­ma­te­os Jag har tor­kat nog mån­ga golv (HS 10.12.2022). Sii­voo­ja­na työs­ken­nel­lyt Eke­löf tuli kuu­lui­sak­si voi­tet­tu­aan kir­joi­tus­kil­pai­lun vuon­na 1970 te­ok­sel­la Sii­voo­jan Ra­port­ti, jos­sa hän ku­vaa sii­voo­jan ar­kea ja aja­tuk­sia. Näin hän oli mie­tis­kel­lyt huh­ti­kuus­sa 1968:

Sii­nä­pä mi­nul­la pul­ma, kun pi­täi­si heit­tää jo­ta­kin pois, en löy­dä­kään mi­tään mitä ei vie­lä voi­si käyt­tää. Ku­vit­te­len, et­tä vaa­te on käyt­tö­kel­poi­nen, kun­han se on jo­ten­ku­ten puh­das ja eh­jä. Sik­si­pä minä so­vin niin huo­nos­ti tä­hän käy­tä-ja-pais­kaa-pois-ai­kaan. Minä oli­sin kai so­vel­tu­nut pa­rem­min jo­hon­kin ai­kai­sem­paan kau­teen. In­ho­an au­to­ja, muo­via ja kaik­kia tar­peet­to­mia veh­kei­tä, mil­lä tämä ai­ka­kau­si koh­ta tu­keh­dut­taa mei­dät.

Eke­lö­fin aja­tuk­set ovat osu­via, ja eri­to­ten tänä päi­vä­nä! On vai­kea miel­tää on­gel­maa 1960-lu­vul­le, jota it­se ku­vai­li­sin mie­luum­min ta­va­ran puut­teen ai­ka­kau­dek­si. Mi­tä­hän Eke­löf miet­ti­si ny­kyi­ses­tä krää­sä­mää­räs­tä?

Anttilasta 1990-luvulla ostetut kuusenkynttilät tarjouksessa 79 markkaa: toimii!

Anttilasta 1990-luvulla ostetut kuusenkynttilät tarjouksessa 79 markkaa: toimii!

Tuija Helander

Jon­kin­lai­sen elä­män ”sii­vouk­sen” tar­ve näyt­tää ole­van yleis­maa­il­mal­lis­ta. Täl­lai­sia asi­oi­ta en vain it­se ole tul­lut miet­ti­neek­si en­sim­mäi­si­nä 60 vuo­te­na. Nyt koen hää­ly­vä­ni sel­lai­ses­sa ”jos-kum­min­kin” (säi­ly­tä) ja ”kun-ker­ran” (hä­vi­tä) vä­li­maas­tos­sa. Tu­le­va vuo­si näyt­tää, kum­mal­le kal­lis­tun.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram