Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
19.5.2023 8.00

Olen algoritmille ongelma

Hyö­dyn­sin taan­noin toh­to­ri­o­pin­to­je­ni vii­mei­siä mah­dol­li­suuk­si­a­ni osal­lis­tua yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­siin jat­ko-opis­ke­li­ja­na. Hen­ki­löb­rän­dää­mis­tä kä­sit­te­le­vän tuo­ki­on päät­teek­si pääl­lim­mäi­sek­si oi­val­luk­sek­si jäi, et­tä tai­dan ol­la so­si­aa­li­sen me­di­an al­go­rit­meil­le on­gel­ma­ta­paus. Al­go­rit­mit ni­mit­täin pi­tä­vät sel­key­des­tä – sii­tä, et­tä so­me­päi­vi­tyk­sis­sä, -tyk­käyk­sis­sä, -ja­ois­sa ja -ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa kes­kit­tyy sii­hen, mis­tä ha­lu­aa tul­la tun­nis­te­tuk­si. Sil­loin ne osaa­vat suo­si­tel­la oi­ke­an­lai­sia si­säl­tö­jä muis­ta mi­nul­le ja mi­nus­ta muil­le.

Kat­so­taan­pa – aloi­te­taan am­mat­ti-iden­ti­tee­tis­tä. Olen ol­lut pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja jo yli kym­me­nen vuot­ta. Sii­nä si­vus­sa olen teh­nyt kir­jal­li­suus­tie­teen väi­tös­kir­jan eli olen myös tut­ki­ja. Tut­ki­mus­va­paal­la ope­tin yli­o­pis­tol­la op­pi­a­laa­ni. On mi­nul­la äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jan pä­te­vyys­kin, ja opis­ke­lu­vuo­sien kiin­nos­tus ope­tu­sa­lan seu­raa­mi­seen­kaan ei ole laan­tu­nut.

Al­go­rit­mi ys­kii jo. Tä­hän kun li­sä­tään, et­tä toi­mit­ta­jan työ­hö­ni kuu­luu seu­ra­ta laa­ja-alai­ses­ti eri­lai­sia asi­oi­ta koko Eu­ran–Sä­ky­län seu­dul­ta – myös sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ei­vät mi­nua yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä kiin­nos­tai­si – al­go­rit­mi on jo ai­ka ta­val­la se­kai­sin. Per­he, har­ras­tuk­set yn­nä muut to­del­li­set va­paa-ajan kiin­nos­tuk­sen koh­teet jäi­vät vie­lä kä­sit­te­le­mät­tä. Ai­van lii­kaa liik­ku­via osia al­go­rit­mil­le!

Kai­ken li­säk­si olen vie­lä niin re­hel­li­nen ih­mi­nen, et­ten ihan hel­pos­ti näe it­se­ä­ni suun­taa­mas­sa so­me­käyt­täy­ty­mis­tä­ni jon­kin tie­tyn hen­ki­löb­rän­dää­mis­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si. Vä­li­tän ole­muk­sel­la­ni niin ar­ki­to­del­li­suu­des­sa kuin di­gis­sä ko­ko­nais­pa­ket­tia, ei­vät­kä al­go­rit­mit pidä sii­tä. So­men mie­les­tä olen var­mas­ti sot­ku.

Hyvä uu­ti­nen on se, et­tä ei se hait­taa. Kaik­ki niin am­mat­ti- kuin yk­si­tyi­si­den­ti­teet­ti­ni­kin puo­let toi­mi­vat sel­lai­sen maa­il­man puo­les­ta, jos­sa some ei ole kaik­ki. Sitä on ny­ky­maa­il­mas­sa vai­kea väis­tel­lä, mut­ta luo­tet­ta­vim­mat uu­ti­set löy­ty­vät edel­leen pe­rin­tei­ses­tä me­di­as­ta, tut­ki­mus­tie­dot yli­o­pis­to­jen kir­jas­tois­ta ja me­di­a­kas­va­tuk­sen opit kou­luis­ta. Ih­mi­set ovat ruu­tu­jen­sa ta­ka­na li­haa ja ver­ta, ja ha­lu­an us­koa, et­tä ko­ko­nais­pa­ket­ti pai­naa jat­kos­sa­kin enem­män kuin some.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram